Terug naar de vacatures

Lector Leren met ict

Geplaatst: 10-10-2019
Sluitingsdatum: 29-10-2019
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Wat je gaat doen
 • Je geeft op het domein leren met ict invulling aan de meervoudige taakstelling van de lector: kennisontwikkeling, kenniscirculatie van en naar de praktijk, professionalisering van docenten en het inhoudelijk helpen innoveren van de opleidingen.
 • In nauwe samenwerking met je collega lector en associate lector werk je aan de verdere verdieping van de programmalijnen van het iXperium/CoE binnen het bestaande businessplan van het iXperium/CoE.
 • Je brengt naast een meer generieke bijdrage, verdieping aan op een specifiek deelgebied van het onderzoeksprogramma van het iXperium/CoE, passend bij jouw expertise.
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de werving, aansturing en kwaliteitsborging van wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren met ict en werkt daarbij nadrukkelijk in de driehoek onderzoek-opleiding-werkveld.
 • Je begeleidt (senior-)onderzoekers, promovendi en docent-onderzoekers bij de uitvoering van onderzoek. Je werkt daarbij nauw samen in en met de praktijk.
 • Je creëert vanuit praktijkvragen ingangen voor het doen van praktijkgericht onderzoek en je werft middelen voor onderzoeksprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van impact van het praktijkgerichte onderzoek in het werkveld en de opleidingen via onder meer kennisdeling, samenwerking, communicatie, advisering en  de ontwikkeling van evidence informed professionaliseringsvormen.
 • Je borgt  in- en externe zichtbaarheid op programma- en projectniveau door onder andere publicaties en (innovatieve vormen van) presentaties en een actieve rol in (kennis)netwerken, ook digitaal.
 • Als lector fungeer je als boegbeeld, zowel als inhoudelijk expert als in de rol van organisatievertegenwoordiger in interne en externe gremia. Je levert een bijdrage aan de verdere landelijke profilering, bestendiging en uitbouw van het iXperium/CoE en de profilering van de HAN op het thema leren met ict.
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteit en innovatie van het onderwijs in de faculteit en binnen de HAN door onder meer het mee-ontwikkelen van curricula, van bij jouw domein passende leerlijnen, verdiepende of excellentieprogramma’s, het professionaliseren van docenten en door het begeleiden van onderzoek van studenten én van medewerkers.
 • Door middel van onderzoek en onderwijs lever je een bijdrage aan de versterking van de positionering van de opleidingen en draag je bij aan de ontwikkeling van het HAN zwaartepunt Smart Region
 • Je legt, vanuit het Lectoraat Leren met ict, verantwoording af aan de faculteitsdirecteur.

Organisatie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt voor ruim 35.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN telt 4 faculteiten: ‘Economie en Management’, ‘Gezondheid, Gedrag en Maatschappij’, ‘Educatie’ en ‘Techniek’.
De faculteiten zijn primair verantwoordelijk voor het leveren van hoog kwalitatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast worden door hen post-hbo-opleidingen verzorgd.
Alle ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in het Service Bedrijf. In totaal zijn er ongeveer 3.500 medewerkers werkzaam bij de HAN.

Afdeling

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een van de best beoordeelde hogescholen in Nederland. De HAN kiest ervoor het onderwijs en onderzoek vorm te geven in nauwe samenwerking met het werkveld en de regio. Deze krachtige verbinding leidt tot goed opgeleide professionals en  innovaties voor en met de regio. De opleidingen en het onderzoek van de HAN bestrijken het brede palet van economie en management, gezondheid, gedrag en maatschappij, educatie, informatica en communicatie en techniek. De onderlinge samenwerking op de HAN kenmerkt zich door een sfeer van vertrouwen en inspiratie, met de focus op de kwaliteit en de inhoud van de gezamenlijke opdracht en met een professionele verantwoordelijkheid van ieder individu. Onze strategie is erop gericht de organisatie in haar onderwijs en onderzoek optimaal te laten aansluiten op elkaar en op de beroepsomgeving. Met het oog daarop hebben we in ons Instellingsplan 2016-2020 afgesproken accenten aan te brengen in de inhoudelijke programmering van onderzoek en onderwijs, door middel van zwaartepuntvorming op de gebieden Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region. Deze HAN-brede agenda heeft een horizon voor de middellange termijn. De agenda maakt de vraagstukken in onze samenleving zichtbaar waaraan wij als HAN een bijdrage te leveren hebben, door middel van opleiden, projecten en praktijkgericht onderzoek. Het Lectoraat Leren met ICT is de spil van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (CoE), een netwerkorganisatie van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, HAN-lerarenopleidingen en het lectoraat. Het Ixperium/CoE is gestart in Gelderland en omstreken, met uitbouw in andere regio’s en naar het bredere hbo en een groeiende landelijke profilering. In het iXperium/CoE werken professionals uit onderwijs en lerarenopleidingen, onderzoekers, ict-experts, studenten en andere partners nauw samen aan het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen/studenten door de inzet van ict én dat ict-geletterde deelnemers aan een digitale samenleving opleidt. De gezamenlijke, richtinggevende visie luidt: ‘leren is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde, sociale, leeromgeving’. Het onderzoeksprogramma kent drie programmalijnen: gepersonaliseerd leren met ict; de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict op micro-, meso- en macroniveau; opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken. De focus ligt op de rol en ondersteuning van de onderwijsprofessionals, inclusief inclusief leidinggevenden. Praktijkontwikkeling, professionalisering en kennisontwikkeling gaan hand in hand, zie www.ixperium.n voor een uitgebreid overzicht van activiteiten en producten. Het lectoraat en het iXperium/CoE zijn ingebed in de Faculteit Educatie. Van hieruit worden op moderne onderwijslocaties in Arnhem en Nijmegen bacheloropleidingen,,masterprogramma’s en professionaliseringsactiviteiten verzorgd op het gebied van educatie, opleiding en ontwikkeling. Er studeren zo’n 4200 studenten en er is ongeveer 300 fte aan medewerkers werkzaam. Het lectoraat vormt, met het Ixperium/CoE één van de themalijnen in het praktijkgericht onderzoek van de faculteit. De andere zijn ‘Kwaliteiten van leraren’’ en ‘Beroepsonderwijs en Leven lang leren’.Het iXperium/CoE heeft een zelfstandig team met een lector, een programmamanager, associate lectoren, (senior) onderzoekers, ict-specialisten en projectondersteuners. Binnen de labs van het iXperium/CoE zijn o.a. programmamanagers en mediamentoren uit het werkveld actief.

Functie eisen

Dit zoeken wij in jouJe kwaliteiten als onderzoeker en innovator
Je bent een gepromoveerd deskundige op het gebied van technologie en leren. Je hebt een academische achtergrond in de onderwijskunde of aanverwant gebied of een meer technologisch gerichte opleiding met relevante op het onderwijs gerichte specialisaties. Je geeft blijk van inzicht en kennis binnen het vakgebied door publicaties van uitgevoerd onderzoek en je beschikt over een uitgebreid (online) netwerk in onderzoek, onderwijs en beleid.Je beschikt over een duidelijke visie op de huidige uitdagingen ten aanzien van onderwijs, leren en technologie en de rol van het lectoraat. Je bent nieuwsgiering naar de kansen van nieuwe technologische ontwikkelingen en kunt anderen daarmee inspireren. Je hebt aantoonbare kennis van, ervaring in, en een brede scope op het domein Leren met ict. Je ziet mogelijkheden om, vanuit de bestaande programmalijnen van het iXperium/CoE te werken aan het verdiepen en verbreden van het aandachtsgebied Leren met ict.Daarnaast heb je ruime ervaring met het ontwerpen, leiden en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en de aansturing van multidisciplinaire onderzoeksteams, waarin wetenschappelijke en praktijkpartners samenwerken. Je beschikt over aantoonbare ervaring met de acquisitie van project- en onderzoeksgelden, onder andere middelen uit de tweede en derde geldstroom.Je bent praktijkgedreven en in staat om onderzoek en onderwijs te verbinden. Je hebt het vermogen om complexe praktijkvragen te vertalen naar onderzoekbare vragen met een opbrengstgericht karakter en hebt daarbij oog voor de mogelijk conflicterende belangen van stakeholders.Je hebt het lef en de kennis om met werkveld en opleidingen doordacht te experimenteren met nieuwe vormen van technologie ondersteund leren én je hebt de ambitie om (vanuit een inhoudelijk en onderzoeksmatig perspectief) te zoeken naar inrichting van innovatieve, leerrijke omgevingen in het kader van (regionale) innovatie, samen met interne (HAN) en externe partners. Daarbij zoek je ook de samenwerking met andere lectoraten in of buiten de HAN, relevante universitaire vakgroepen en practoraten in het mbo.Je hebt inzicht in de inrichting van hbo-onderwijs en de verschillende sectoren waarmee het iXperium/CoE samenwerkt. Je beschikt over relevante (internationale) netwerken in zowel wetenschappelijk/praktijkgericht onderzoek als de praktijk van leren en opleiden.Je kwaliteiten als collega
Je bent een inspirerend lector voor medewerkers van het iXperium/CoE, collega-lectoren en onderzoekers, voor medewerkers en studenten van de betrokken opleidingen en voor de professionals uit het werkveld. Je bent een netwerker en verbinder, kunt contacten leggen en onderhouden met opleidingen, werkveld en collega-onderzoekers, en je kunt onderzoekers coachen en begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek. Je kunt inspirerend leidinggeven en kent en erkent de kwaliteiten en talenten van de verschillende betrokkenen. Je hebt een eigen boodschap die je weet uit te dragen binnen de context van het Lectoraat Leren met ict en in nauwe samenwerking met de zittende lector. Daarnaast ben je communicatief vaardig en hebt een mens- en ontwikkelingsgerichte houding.

Bijzonderheden

De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 7 november een eventuele 2e ronde vindt plaats op donderdag 14 november 2019.Voor deze functie moet je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen afgeven.

Arbeidsvoorwaarden

Dit zoeken wij in jouJe kwaliteiten als onderzoeker en innovator
Je bent een gepromoveerd deskundige op het gebied van technologie en leren. Je hebt een academische achtergrond in de onderwijskunde of aanverwant gebied of een meer technologisch gerichte opleiding met relevante op het onderwijs gerichte specialisaties. Je geeft blijk van inzicht en kennis binnen het vakgebied door publicaties van uitgevoerd onderzoek en je beschikt over een uitgebreid (online) netwerk in onderzoek, onderwijs en beleid.Je beschikt over een duidelijke visie op de huidige uitdagingen ten aanzien van onderwijs, leren en technologie en de rol van het lectoraat. Je bent nieuwsgiering naar de kansen van nieuwe technologische ontwikkelingen en kunt anderen daarmee inspireren. Je hebt aantoonbare kennis van, ervaring in, en een brede scope op het domein Leren met ict. Je ziet mogelijkheden om, vanuit de bestaande programmalijnen van het iXperium/CoE te werken aan het verdiepen en verbreden van het aandachtsgebied Leren met ict.Daarnaast heb je ruime ervaring met het ontwerpen, leiden en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en de aansturing van multidisciplinaire onderzoeksteams, waarin wetenschappelijke en praktijkpartners samenwerken. Je beschikt over aantoonbare ervaring met de acquisitie van project- en onderzoeksgelden, onder andere middelen uit de tweede en derde geldstroom.Je bent praktijkgedreven en in staat om onderzoek en onderwijs te verbinden. Je hebt het vermogen om complexe praktijkvragen te vertalen naar onderzoekbare vragen met een opbrengstgericht karakter en hebt daarbij oog voor de mogelijk conflicterende belangen van stakeholders.Je hebt het lef en de kennis om met werkveld en opleidingen doordacht te experimenteren met nieuwe vormen van technologie ondersteund leren én je hebt de ambitie om (vanuit een inhoudelijk en onderzoeksmatig perspectief) te zoeken naar inrichting van innovatieve, leerrijke omgevingen in het kader van (regionale) innovatie, samen met interne (HAN) en externe partners. Daarbij zoek je ook de samenwerking met andere lectoraten in of buiten de HAN, relevante universitaire vakgroepen en practoraten in het mbo.Je hebt inzicht in de inrichting van hbo-onderwijs en de verschillende sectoren waarmee het iXperium/CoE samenwerkt. Je beschikt over relevante (internationale) netwerken in zowel wetenschappelijk/praktijkgericht onderzoek als de praktijk van leren en opleiden.Je kwaliteiten als collega
Je bent een inspirerend lector voor medewerkers van het iXperium/CoE, collega-lectoren en onderzoekers, voor medewerkers en studenten van de betrokken opleidingen en voor de professionals uit het werkveld. Je bent een netwerker en verbinder, kunt contacten leggen en onderhouden met opleidingen, werkveld en collega-onderzoekers, en je kunt onderzoekers coachen en begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek. Je kunt inspirerend leidinggeven en kent en erkent de kwaliteiten en talenten van de verschillende betrokkenen. Je hebt een eigen boodschap die je weet uit te dragen binnen de context van het Lectoraat Leren met ict en in nauwe samenwerking met de zittende lector. Daarnaast ben je communicatief vaardig en hebt een mens- en ontwikkelingsgerichte houding.

Contact informatie

Jouw sollicitatieprocedureKlik onderaan op de link om online te solliciteren.Reageren kan tot en met 29 oktober 2019.Je kunt je motivatiebrief richten aan mevrouw Annelies Dickhout-Rutten.
Vragen over de inhoud van de functieMarijke Kral
M 06 55 49 32 99E-Mail marijke.kral@han.nlVragen over de sollicitatieprocedure                       Susan WillemsenM 06 55 24 07 04E-Mail Susan.Willemsen@han.nl  

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct