Terug naar de vacatures

Lector Leiderschap en identiteit in het verpleegkundig domein

Geplaatst: 12-09-2017
Sluitingsdatum: 05-10-2017
Organisatie
NHL Hogeschool
Standplaats
Leeuwarden (Friesland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

Positionering binnen NHL Hogeschool

De lector en de kenniskring dragen bij aan het thema vitale regio, een speerpunt van NHL Hogeschool. De lector en de kenniskring worden gesitueerd bij de School of Healthcare binnen de NHL Hogeschool. In de startfase worden de onderzoekslijnen nader gedefinieerd in samenspraak en afstemming met de stuurgroep (zie positionering binnen het MCL) in een meerjarig programma. De expertise van de lector en actuele vraagstukken legitimeren de nadere precisering van deze onderzoekslijnen.

Positionering binnen het MCL

De lector zal in de gecombineerde aanstelling tussen MCL en NHL in de unieke situatie zitten dat het lectoraat mede vanuit de praktijk van de verpleging vorm en inhoud zal krijgen. Het MCL heeft voor  de komende jaren een aantal doelstellingen met betrekking tot de verpleegkundige ontwikkelingen beschreven die nauw verbonden zijn aan het lectoraat.

Deze doelstellingen behelzen: 

 • een verpleegkundige ontwikkelagenda van de werkomgeving

  • met een verpleegkundig profiel passend bij topklinische zorg

  • waarin de de MCL-organisatie wordt klaar gemaakt voor de nieuwe beroepsprofielen V&V 2020 met

 • een beschrijving helder functiegebouw (niveau 2 tot en met 6 + PA/VS)

 • uitwerking van de differentiatie in verpleegkundige functieniveaus (HBO/MBO)

 • een verpleegkundige vakinhoudelijk ontwikkelagenda gericht op

  • professioneel gedrag bij verpleegkundigen en hun leidinggevenden die verantwoordelijkheid nemen, aanspreekbaar zijn, zichzelf continu verbeteren en zeggenschap hebben

  • vakinhoudelijk leiderschap tonen waarin gedrag van reactief naar proactief gedrag wordt ontwikkeld zodat ook positioneren van het verpleegkundig domein en professionaliteit vanzelfsprekend is (empowerment)

  • die aandacht geeft aan het verder ontwikkelen en implementeren van methodisch verpleegkundig handelen binnen de context van een veranderend zorglandschap

  • vakinhoudelijk leiderschap ontwikkelen wat leidt tot verpleegkundig onderzoek

 • ontwerpen van een verpleegkundige organisatie die

  • borgt dat een verpleegkundige ontwikkelingsagenda is opgesteld die het mogelijk maakt dat verpleegkundige zorg, van strategisch beleid tot uitvoering, volgens dezelfde standaarden wordt verleend, ontwikkeld en is gebaseerd op zorguitkomsten, om patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, te waarborgen

  • verpleegkundige zorg in lijn brengt met (inter)nationale, regionale en interne ontwikkelingen en dit beleid omzet in concrete aanpassingen zodatverpleegkundigen state of the art zorg verlenen

  • vorm geeft aan de paradigma wijziging; ‘van zorgen voor naar zorgen dat’, patiënten betrekt en een hoge patiënttevredenheid nastreeft

   Binnen deze context wordt de lector een living lab geboden om onderzoek, innovatie, valorisatie en implementatie hand in hand te laten gaan in een symbiose tussen onderzoek, theorie en praktijk.

Organisatie

Inspirerend / uitdagend

Bij NHL Hogeschool krijgen studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. Onze docenten begeleiden en inspireren hen daarbij. NHL Hogeschool heeft sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio. Wij stimuleren de ontwikkeling van nieuwe kennis en participeren in innovatieve projecten. NHL Hogeschool participeert met de twee andere Friese hogescholen en de gemeente Leeuwarden in de Kenniscampus. Hier wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd waar kennis samenkomt en nieuwe verbindingen worden gelegd met het bedrijfsleven. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Hogeschool voor kennis die werkt!

Medisch Centrum Leeuwarden is hét Friese topklinische opleidingsziekenhuis met een stevige ambitie; behoren tot de top van de Nederlandse STZ-ziekenhuizen. In het MCL werken we met de modernste technieken en behandelmethoden samen aan uitzonderlijke zorg voor elke patiënt. Onderwijs, wetenschap en innovatie spelen daarbij een onmisbare rol. Excellente patiëntenzorg betekent handelen volgens de nieuwste inzichten, verkregen uit (wetenschappelijk) onderzoek en een leven lang leren. Doorlopend wordt er in het MCL aan gemiddeld 150 klinische studies gewerkt, waaraan zo’n 5.000 MCL-patiënten deelnemen. Omdat we morgen beter willen zijn dan vandaag. De MCL Academie omarmt daarbij de visie werken = leren, leren = werken. Professionele ontwikkeling is voor ons van essentieel belang om voorop te blijven lopen in een steeds veranderend zorglandschap. Dit heeft invloed op de zorg die het MCL moet en wil leveren. Verpleegkundigen leveren een belangrijke bijdrage in die zorg en zullen deze veranderingen mede vorm (moeten gaan) geven.

Afdeling

Aanleiding

De huidige veranderingen  in het zorglandschap leiden tot nieuwe professionele vraagstukken betreffende positionering en taakinvulling van verpleegkundigen. Het MCL en NHL hogeschool hebben samen geconcludeerd dat mogelijke oplossingsrichtingen te vinden zijn in na- en bijscholing van professionals, praktijkgericht onderzoek en inbreng van nieuwe praktijkkennis en methoden in het onderwijs.

Doel van het lectoraat

Het nieuwe lectoraat richt zich op de professionalisering en positionering van de verpleegkundige professie in de huidige dynamische context waarin wetgeving, beleid, financiering en de visie op zorg veranderen. Zorg en welzijn raken steeds nauwer met elkaar verweven, technologische toepassingen nemen toe en de maatschappij vergrijst waardoor de druk op het zorg- en welzijnssysteem toeneemt.

Uitgaande van de vier O’s: ontwikkelen, ondersteunen, onderzoek en onderwijs draagt het lectoraat bij aan toekomstbestendige verpleegkundigen door middel van:

 • samen met het werkveld (met name het MCL) ontwikkelen en borgen van kennis (praktijkgericht onderzoek en innovatieve projecten)

 • verspreiden van kennis (publicaties, lezingen, commissielidmaatschappen etc.)

 • bijdragen aan de curricula van de NHL Zorg- en Welzijnsopleidingen, met name voor de

  HBO-V

 • professionaliseren van docenten

Naast deze inhoudelijke focus moet het lectoraat bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen binnen de thema’s: beroepsidentiteit en leiderschap. Hierbij zijn interprofessioneel en waardengedreven werken belangrijke uitgangspunten.

Context

We gaan tegenwoordig uit van zorg verlenen vanuit een biopsychosociaal model met een nieuw concept positieve gezondheid (Huber 2014) als uiting van de veranderende kijk:

'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' 

Partnerschap in de zorg is hierbij belangrijk. Hiermee wordt niet alleen goede multi- en interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking bedoeld binnen de zorg, maar bovenal de verbinding met de patiënt en zijn naasten als gelijkwaardige partners. Het netwerk van de cliënt heeft een belangrijke rol in de ondersteuning. Termen als waardengedreven werken, persoonsgerichte zorg, klinisch redeneren, zelfmanagement, eigen regie, shared decision making, preventie, evidence based practice, reflective practitioner, wendbaar vakmanschap, leven lang leren en technologische ontwikkelingen maken deel uit van onze huidige visie op de taken en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals.

Een goede verpleegkundige zorgprofessional is tegenwoordig: specialist en generalist, verkiest menselijkheid en gezond verstand boven protocollen, beseft dat kwaliteit van zorg begint en eindigt bij bejegening, heeft overzicht bij complexe problematiek, kan verder kijken dan professie, kan met de patiënt en zijn naaste(n) doelen stellen en bespreken hoe hieraan te werken, neemt verantwoordelijkheid en wil verantwoording afleggen, is vakprofessional en ondernemend, is ingevoerd in zorgtechnologie, is een reflective practitioner die kritisch naar eigen handelen, kijkt en kan vakliteratuur beoordelen, draagt bij aan praktijkonderzoek, organiseert zorg rondom behoeften, is gericht op verbeteren van de zorgverlening, ontwikkelt zich doorlopend, draagt zelf zorg voor scholing/ontwikkeling, kan samenwerken en verbinden (T-shaped professional) en zet competenties, levens- en werkervaring in (Westerlaken et al., 2012, Bensing et al, 2013, LOOV, 2015). Dit vraagt nogal wat van verpleegkundigen op het gebied van vakmanschap en leiderschap.  

Van wens naar werkelijkheid

Om de veranderingen in de verpleegkundige professie te ondersteunen zijn er verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen en initiatieven die de noodzaak voor een lectoraat op dit terrein ondersteunen, waaronder:

 • de verschuiving van (ziekenhuis)zorg van 2e naar 1e en anderhalve lijn. Het verder beperken van ligduur en ziekenhuisopname vereist een sterke keten en ontwikkeling van de eerste en anderhalvelijnszorg

 • een andere visie op gezondheid, positieve gezondheid (Huber, 2016) en zorgverlening vanuit een biopsychosociaal model met een grote nadruk op zelfredzaamheid, de rol van het sociale netwerk en welbevinden

 • de implementatie en realisatie van het opleidingsprofiel bachelor nursing 2020

 • nieuwe vormen van praktijkleren, zoals de MBO-HBO praktijkleerroute van MCL, Friesland College en NHL Hogeschool

 • het rapport van de commissie Kervezee (2016) “Anders kijken, anders leren, anders doen” gericht op de consequenties van de veranderde visie op gezondheid voor het leren en opleiden in zorg en welzijn, met een nadruk op technologie en leven lang leren

 • het programma Seker en Sûn gericht op het beschrijven van zorgarrangementen op basis van scenarioplanning, met daarbij als een van de vragen: Welke competenties hebben professionals nodig?

 • Zorgpact Nederland gericht op stimuleren van samenwerking tussen zorg-en onderwijsinstellingen en gemeenten zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen binnen zorg en welzijn

Het lectoraat kan hieraan een unieke bijdrage leveren door kennis en activiteiten te genereren, bundelen en versterken.

Inbedding in de regio en het MCL

De lector vormt samen met docenten en een aantal leden van het MCL een onderzoeksgroep, binnen het HBO ook wel kenniskring genoemd. Deze speelt een belangrijke rol in de inrichting van het praktijkgericht onderzoek dat uitgevoerd wordt en heeft een sterke verbinding met het onderwijs. Alle activiteiten van de kenniskring worden in samenwerking met regionale en provinciale organisaties op het gebied van de zorg uitgevoerd uitgaande van toepassingsgerichte kenniscirculatie Analoog hieraan wordt in het MCL als belangrijkste regionale partner, een verpleegkundige ontwikkelagenda geïmplementeerd. Deze omvat het samenhangende geheel van patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg, zorguitkomsten en de ontwikkeling op het gebied van werkomgeving en verpleegkundig vakinhoudelijk leiderschap. De verpleegkundige ontwikkelagenda is nodig voor de topklinische ambitie van het  MCL en bijbehorend topklinisch verpleegkundig profiel. Verpleegkundig onderzoek binnen de thema’s beroepsidentiteit en leiderschap past uitstekend in deze ontwikkelagenda.

Toekomstige professionals (studenten NHL hogeschool) doen door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van verpleegkundige vraagstukken via de kenniskring onder meer kennis op van methoden en de impact en effectiviteit van veranderingen in het verpleegkundige beroep. Studenten komen in aanraking met actuele en relevante praktijkvraagstukken en leren uit de praktijk welke rol zij als toekomstige professional gaan vervullen. Daarnaast komen zij in aanraking met een relevant en voor hun loopbaan waardevol netwerk van mensen en organisaties. De onderzoeksresultaten moeten worden ingebed in de curricula van de opleidingen. Door nadrukkelijke praktijkdeelname van studenten en docenten, speelt het lectoraat een wezenlijke rol in de professionalisering van de docenten en in de verbinding met het werkveld, waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan de professionalisering van verpleegkundigen en toekomstig verpleegkundigen.  

Gezien bovenstaande ambities en (leer)doelen is het van belang dat de lector een boegbeeld vormt voor de verpleegkunde en in die richting reeds zijn sporen heeft verdiend.

Functie eisen

Profiel lector

Wetenschappelijk onderlegd, gericht op toegepast wetenschappelijk onderzoek

 • relevante academische achtergrond in zorg (gepromoveerd)
 • ervaring met toegepast onderzoek op Zorg en Welzijn gebied
 • gezaghebbende professional blijkend uit publicaties in peer reviewed journals, key note lezingen, commissielidmaatschappen etc.
 • vaardigheden om strategisch en praktische vraagstukken op Zorg en Welzijn gebied te vertalen naar onderzoeksagenda en vice versa
 • ervaring met fondsenwerving en subsidieaanvragen

Vertaling naar onderwijs

 • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met competentieontwikkeling en onderwijsvernieuwing
 • uitstekend in staat om een kenniskring bestaande uit studenten professionals en docenten te begeleiden

Verbinder, netwerker, communicator

 • gezaghebbende professional met actief netwerk op Zorg en Welzijn gebied in onderzoek
 • ondernemend en initiatiefrijk; in staat om kennisvragen te  genereren en nieuwe kennis uit te dragen
 • kan bruggen slaan tussen partijen gericht op gezamenlijke aanpak van gezamenlijke vraagstukken; bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, overheden; (boven) regionaal
 • heeft bijzondere affiniteit met verpleegkundigen en een eigen visie op de vraagstukken die betrekking hebben op het gebied van de verzorging en verpleging

Specifieke expertise

 • actuele onderzoekservaring op het gebied van verpleging en verzorging, met name op het gebied van professionaliseringsvraagstukken

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Prima faciliteiten, goede collegiale verhoudingen in een omgeving waar hard werken niet wordt geschuwd, maar ook ruimte is voor reflectie, humor en ontspanning. Het salaris is afhankelijk van de relevante ervaring, maximaal € 6.940,50 (schaal 15 CAO HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk voor een jaar (artikel D-4 van de cao-hbo), waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort tot een periode van maximaal 4 jaar.

Contact informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij Reinskje Suierveld, Head of School, NHL Hogeschool via 06-28305297. Belangstellenden kunnen voor 6 oktober een sollicitatie indienen via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer SH 1943. Brief en CV uitsluitend in een Wordbestand bijvoegen. We streven naar een aanstelling per 1 januari 2018.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct