Terug naar de vacatures

Lector Jeugd en Samenleving

Geplaatst: 13-10-2017
Sluitingsdatum: 26-10-2017
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Amsterdam (Noord-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.375,64 - €6.940,60) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

Taken en verantwoordelijkheden

De lector werkt aan het opbouwen, onderhouden en uitvoeren van een regionale onderzoeksagenda met
landelijke betekenis op het snijvlak van het pedagogische en sociale domein. In de kennisagenda
staan de transformatie-opgaven binnen deze domeinen centraal. Daarbinnen wordt gethematiseerd naar ondersteuning bij alledaagse kwesties bij het opvoeden en opgroeien in de wijk én naar sociaal en maatschappelijk kwetsbare jeugdigen/gezinnen. Het profilerende thema van Inholland 'De Gezonde Samenleving' geeft richting aan de concretisering van de thema's.

Het gaat om opvoedings- en/of ontwikkelvraagstukken van kwetsbare jeugdigen rond enerzijds 'gewoon' opgroeien en opvoeden, preventie en vroegsignalering aan de 'voorkant' (civil society, jongerenwerk, jeugdbeleid, sociale teams, zelforganisaties, sport) en anderzijds rond gespecialiseerde hulpverlening (extramuraal en ambulant vanuit jeugdgezondheidszorg, psychiatrie, maatschappelijke opvang). Daarbij gaat het primair om het samenspel tussen alle aanbieders om integrale zorg en welzijn te bieden en daarmee het maatschappelijke opvoedklimaat te versterken.
Relevante thema's voor de doelgroep 'kwetsbare jeugdigen' binnen de context van de wijk (in een stedelijke context) zijn onder andere inclusie, sociale ongelijkheid, armoede, integratie, (huiselijk) geweld, educatie/onderwijs, maatschappelijke participatie van jeugdigen en empowerment. Het onderzoek draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van jeugdigen. Extra aandacht is gewenst voor effectief diversiteit-sensitief en -responsief helpen, zodat alle jeugdigen en gezinnen kunnen worden bereikt. In de benadering van de thema's gaat het bovendien zowel om 'evidence based practice' als 'practice based evidence'. In de onderzoeksagenda is tevens aandacht voor professionaliseringsvraagstukken naar aanleiding van de transformatie.

Een uitgebreide beschrijving van het profiel kan opgevraagd worden via Bianca.vanKester@Inholland.nl

Werkervaring

 • De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.
 • De lector is regionaal en (inter)nationaal een autoriteit op het eigen onderzoeksgebied.
 • Hij/zij is een hooggekwalificeerde professional, een boegbeeld: gepromoveerd, loopbaan, publicaties en positie maken duidelijk dat de lector tot de potentiele top van het aandachtsveld behoort.
 • Hij/zij heeft gezag als deskundige: geldt als belangrijke bron voor het kennisdomein, blijkend uit publicaties, representaties en positie binnen het relevante kennisdomein.      

De lector heeft aantoonbare ervaring met onderzoek in relatie met onderwijs.

 

 • Dit is aantoonbaar in publicaties en in participatie in studiedagen, workshops, congressen etc.
 • De lector is in staat om de verbinding met opleidingen te maken waardoor hij bijdraagt aan de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs en aan professionalisering van docenten.

Organisatie

Op verschillende locaties in de Randstad biedt Inholland een prettige leeromgeving, dichtbij het lokale werkveld. We bieden beginnende en werkende professionals degelijk en goed gestructureerd onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt. Dit stelt hen in staat bij te dragen aan De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk en betekenisvol sociaal leven leiden. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn verbindt zorg, welzijn, sport en techniek om nieuwe, duurzame oplossingen te bieden. Dit is zichtbaar in het onderwijs en in het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving waar we samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in en met de beroepspraktijk. Onze docenten, met actuele werk- en onderzoekservaring en een actieve relatie met het werkveld, brengen praktijk, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar. We leren studenten een stevige vakkennis te ontwikkelen én ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Onze betrokken docenten bieden een persoonlijke aanpak die studenten de veiligheid en het vertrouwen biedt om zich optimaal te ontwikkelen. We dagen studenten uit en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van een krachtige identiteit, reflectief vermogen en een creatieve onderzoekende houding als basis voor samenwerking met burgers, bewoners, cliënten, patiënten, andere professionals en beleidsmakers.

We verbinden ons met studenten door hen te betrekken bij het borgen en verbeteren van de identiteit en kwaliteit van onze opleidingen. Persoonlijk en dichtbij zien we als kernwaarden.

Samen zorgen we ervoor dat we professionals opleiden en gedurende hun loopbaan ontwikkelen die vanuit hun integrale kennis en persoonlijke kracht een belangrijke bijdrage leveren aan De Gezonde Samenleving. Niet alleen vandaag maar ook bij toekomstige ontwikkelingen en transformaties in het werkveld!

Afdeling

Vanwege het aanstaande vertrek van dr. Pauline Naber, lector Leefwerelden van Jeugd zijn we op zoek naar een nieuwe lector. Deze lector richt zich vanuit de visie op De Gezonde Samenleving op vraagstukken rondom jeugd en samenleving. De lector ressorteert onder de clustermanager Pedagogiek en is gepositioneerd in de onderzoeksgroep Welzijn en Empowerment.

Functie eisen

De lector hecht waarde aan het bewerkstelligen van duurzame samenwerking met andere lectoren en (docent)onderzoekers binnen het gehele domein.

 • De lector betrekt (docent)onderzoekers met relevante expertise bij het onderzoek.
 • De lector is van nature een verbinder en heeft een trekkende rol van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving;
 • De lector heeft als belangrijke taak op zijn/haar onderzoeksgebied een stimulerende werking te hebben op andere lectoraten, kennis- onderwijs- en veldorganisaties. Hij/zij draagt bij aan verandering van de lokale omgeving;
 • We streven ernaar dat de lector naast zijn/haar aanstelling bij Inholland tevens bij een andere kennisorganisatie werkzaam is als onderzoeker/kennisontwikkelaar.


De lector is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met de beroepspraktijk/samenleving en het onderwijs.

 • De lector heeft de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.
 • De lector analyseert vragen uit de maatschappij en de onderwijsorganisatie en vertaalt deze naar een interdisciplinair onderzoeksprogramma met cross-overs tussen onderzoeksdomeinen.
 • De lector participeert in regionale (Noord-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied. Daarmee zorgt de lector voor vernieuwende kennis, producten en diensten.
 • De lector is aantoonbaar in staat om externe middelen te verwerven (RAAK en ZonMw subsidies).


De lector is een leider en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten.

 • Door inspirerend en coachend leiderschap geeft de lector richting aan het praktijkgericht onderzoek in de onderzoeksgroep.
 • Daarbij draagt de lector zorg voor organisatie, beheer, taakverdeling en afstemming van werkzaamheden van onderzoeksprojecten.


Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering.

 • De lector is resultaatgericht: een denker met concrete scheppingskracht.
 • De lector draagt bij aan profilering van Inholland op het thema De Gezonde Samenleving.

Bijzonderheden

Competenties

 • Strategisch denken
 • Relatienetwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Vakkundigheid

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 6940,60 (bij fulltime dienstverband), schaal 15 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Heleen JumeletDirecteur, telefoonnummer 06-52077111.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct