Terug naar de vacatures

Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein

Geplaatst: 09-05-2018
Sluitingsdatum: 30-05-2018
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Haarlem (Noord-Holland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 16 (€5.827,59 - €7.627,21) 
Opleidingssector
Sociale studies, Techniek 

Functie-inhoud

De lector werkt aan het opbouwen, onderhouden en uitvoeren van een regionale onderzoeks-agenda met landelijke/internationale betekenis binnen het sociaal domein ingebed in de agenda van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment. In de onderzoeksagenda staan de transformatieopgaven binnen het sociaal domein centraal. Daarbinnen wordt gethematiseerd naar empowerment van sociaal en maatschappelijk kwetsbare burgers en de rol van professionals daarbij. Het profilerende thema van Inholland 'De Gezonde Samenleving' geeft richting aan de concretisering van de onderliggende thema's. Anderzijds draagt het onderzoek ook bij aan de verdere ontwikkeling van het profilerende thema.

De beoogde lector heeft uitgebreide kennis voor het brede sociale domein, waardoor hij/zij zich kritisch kan verhouden tot en reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de huidige politieke context. Op het vlak van empowerment richt het onderzoek zich op thema's als samenlevingsopbouw, emancipatie, maatschappelijke participatie en het bevorderen van veerkracht in de betekenis van de capaciteit van burgers om tegenslagen te boven te komen en daarbij de juiste hulpbronnen aan te spreken. Het onderzoek draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van kwetsbare burgers en het effect van interventies. Extra aandacht is gewenst voor effectief diversiteit-sensitief en -responsief helpen, zodat alle kwetsbare burgers (én hun omgeving) kunnen worden bereikt. In de benadering van de thema's gaat het bovendien zowel om 'evidence based practice' als 'practice based evidence'. De lector krijgt een initiërende en adviserende rol in het kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Een uitgebreide beschrijving van het profiel kan opgevraagd worden via Bianca.vanKester@Inholland.nl

De lector bewerkstelligt duurzame samenwerking met andere lectoren, (docent)onderzoekers en opleidingsteams binnen het gehele domein.
- Dat doet de lector door vragen uit de maatschappij en de onderwijsorganisatie te analyseren en te vertalen naar een interdisciplinaire onderzoeks-agenda met cross-overs tussen onderzoeks-domeinen;
- De lector heeft een actieve en coöperatieve rol in de onderzoeksgroep en het kenniscentrum De Gezonde Samenleving;
- De lector verzamelt van binnen en van buiten de Hogeschool (docent)onderzoekers om zich heen die expertise bezitten in het kennisdomein. 

De lector is een verbinder en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten.
- De lector draagt zorg voor organisatie, (financieel) beheer, taakverdeling en afstemming van werkzaamheden van onderzoeksprojecten;
- Door inspirerend en coachend leiderschap geeft de lector richting aan het praktijkgericht onderzoek in de onderzoeksgroep en kenniskring;
- De lector initieert, ontwikkelt en voert praktijkgericht onderzoek uit in wisselwerking met de beroepspraktijk/samenleving, overheid en onderwijs;
- De lector is van nature een verbinder en heeft een trekkende rol van het kennisplatform Sociaal Domein. De lector heeft als belangrijke taak op zijn/haar onderzoeksgebied een stimulerende werking te hebben op andere lectoraten, kennis- onderwijs- en veldorganisaties. Hij/zij houdt de verschillende belangen in het oog en draagt bij aan verandering van de lokale omgeving;
- De lector heeft de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers. De lector heeft ervaring met werkplaatsen, labs, of communities of practice waarin de partners uit de driehoek gezamenlijk onderzoek doen;
- De lector participeert in regionale (Noord-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied. Daarmee zorgt de lector voor vernieuwende kennis, producten en diensten;
- De lector beweegt zich gemakkelijk op verschillende niveaus als bestuur, beleid en onderzoek;
- We streven ernaar dat de lector naast zijn/haar aanstelling bij Inholland tevens bij een andere kennisorganisatie werkzaam is als onderzoeker/kennisontwikkelaar;
- De lector is aantoonbaar in staat om externe middelen te verwerven (RAAK en ZonMw subsidies).

Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering.
- De lector is resultaatgericht: een denker met concrete scheppingskracht;
- De lector draagt bij aan de profilering van opleidingen en Inholland en is gericht op profilering en verdieping van het thema De Gezonde Samenleving.

Organisatie

Op verschillende locaties in de Randstad biedt Inholland een prettige leeromgeving, dichtbij het lokale werkveld. We bieden beginnende en werkende professionals degelijk en goed gestructureerd onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt. Dit stelt hen in staat bij te dragen aan De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk en betekenisvol sociaal leven leiden. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn verbindt zorg, welzijn, sport en techniek om nieuwe, duurzame oplossingen te bieden. Dit is zichtbaar in het onderwijs en in het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving waar we samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in en met de beroepspraktijk. Onze docenten, met actuele werk- en onderzoekservaring en een actieve relatie met het werkveld, brengen praktijk, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar. We leren studenten een stevige vakkennis te ontwikkelen én ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. We leiden studenten op tot ondernemende en betrokken professionals die gericht zijn op innovatie van het beroep.

Onze betrokken docenten bieden een persoonlijke aanpak die studenten de veiligheid en het vertrouwen biedt om zich optimaal te ontwikkelen. We dagen studenten uit en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van een krachtige identiteit, reflectief vermogen en een creatieve onderzoekende houding als basis voor samenwerking met burgers, bewoners, cliënten, patiënten, andere professionals en beleidsmakers.

We verbinden ons met studenten door hen te betrekken bij het borgen en verbeteren van de identiteit en kwaliteit van onze opleidingen. Persoonlijk en dichtbij zien we als kernwaarden. Om een hoge onderwijskwaliteit te kunnen leveren, leggen wij de lat voor iedereen hoog. Van onze docenten verwachten wij een wo-master. Wij bieden faciliteiten voor het behalen of actualiseren van de benodigde didactische bekwaamheid. Daarnaast hebben wij een professionaliseringsprogramma dat de mogelijkheid biedt om te promoveren.

Samen zorgen we ervoor dat we professionals opleiden en gedurende hun loopbaan ontwikkelen die vanuit hun integrale kennis en persoonlijke kracht een belangrijke bijdrage leveren aan De Gezonde Samenleving. Niet alleen vandaag maar ook bij toekomstige ontwikkelingen en transformaties in het werkveld!

Afdeling

De lector ressorteert formeel onder de domeindirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn. Er is sprake van gedelegeerd management door de clustermanager Social Work Noord. De lector is gepositioneerd in de onderzoeksgroep Welzijn en Empowerment als onderdeel van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Functie eisen

- De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten;
- De lector is regionaal en (inter)nationaal een autoriteit op het eigen onderzoeksgebied en is sterk in profilering en marketing;
- Hij/zij is een hooggekwalificeerde professional, een boegbeeld: gepromoveerd, loopbaan, publicaties en positie maken duidelijk dat de lector tot de potentiële top van het aandachtsveld behoort;
- Hij/zij heeft gezag als deskundige: geldt als belangrijke bron voor het kennisdomein, blijkend uit publicaties, representaties en positie binnen het relevante kennisdomein;
- De lector ondersteunt de uitgangspunten van het kennisplatform Sociaal Domein en is in staat deze onafhankelijk, kritisch en praktijkgericht uit te dragen;
- De lector heeft aantoonbare ervaring met onderzoek in relatie met onderwijs. De lector draagt bij aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek en onderwijsontwikkeling;
- De lector is gericht op samenwerking met collegae uit onderwijs en management en maakt daartoe onderdeel uit van de teams Social Work in Haarlem en Alkmaar. Hij/zij is in staat om de verbinding met opleidingen en werkveld te maken waardoor hij/zij bijdraagt aan de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs en aan professionalisering van docenten;
- De lector heeft ervaring met onderwijs geven en begeleiding van studenten. Hij/zij beschikt over een didactische bevoegdheid of is bereid deze te behalen.

De selectiegesprekken staan gepland op 6 en 12 juni 2018.

Bijzonderheden

  • Plannen en organiseren
  • Betrouwbaar
  • Leidinggeven
  • Innovatief
  • Gevoelig voor bestuurlijke verhoudingen

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 7627,21 (bij fulltime dienstverband), schaal 16 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de functie:

Bij: Carla Rinkel  

Tel: 0611449754  

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct