Terug naar de vacatures

Hoofd DesignLAB voor 16 uur per week (0,4 fte)

Geplaatst: 01-04-2021
Sluitingsdatum: 18-04-2021
Organisatie
Gerrit Rietveld Academie
Standplaats
Gerrit Rietveld Academie 
Functietype
Onderwijsgevend, Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.4 fte, max. 0.4 fte 
Salarisschaal
min. 1 (€1.721,84 - €2.017,43), max. 13 (€5.092,01 - €6.202,13) 
Opleidingssector
Kunst 

Functie-inhoud

English below

De Gerrit Rietveld Academie zoekt per 1 september 2021 een:

Hoofd DesignLAB voor 16 uur per week (0,4 fte)

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool waarin de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving 14 verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut. De organisatie kenmerkt zich door een internationaal en sterk decentraal karakter met verantwoordelijkheden en bevoegdheden dicht bij het onderwijs zelf.

De afdeling designLAB

DesignLAB is de ideale plek voor doortastende dromers, onafhankelijke onderzoekers en toegewijde uitvinders. In ons laboratorium worden ideeën omgezet in tastbare, driedimensionale werken.

Binnen deze afdeling is het ontwerp een instrument om de wereld om ons heen te bevragen, te begrijpen, en mede vorm te geven. Learning by doing en thinking through making zijn belangrijke uitgangspunten binnen het curriculum. Van de studenten wordt verwacht om een kritische, experimentele en onderzoekende eigenwijze attitude te ontwikkelen binnen en tussen de domeinen van beeldende kunst en toegepaste vormgeving. Experiment, open uitwisseling en doorzettingsvermogen zijn bouwstenen van het programma. Het doel is om de circa 40 studenten op te leiden tot zelfstandige ontwerpers en makers met een eigen signatuur. Met de opgedane kennis en kunde kunnen zij na de studie een zelfstandige praktijk starten of gericht doorstuderen aan een masteropleiding. De docenten - ontwerpers, denkers en kunstenaars uit de praktijk - dagen de studenten drie jaar lang hierbij uit te reflecteren op eigen werk in relatie tot de buitenwereld.

Functie-inhoud

De functie neemt een centrale positie in ten opzichte van studenten, docenten en College van Bestuur over de uitvoering van het programma. Je geeft leiding aan een klein team van ongeveer 10 docenten en een assistent. Dit alles binnen een internationale context, circa 60% van de deelnemers is afkomstig uit het buitenland.

Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de onderwijsplanning en -programmering rekening houdend met de maatschappelijke omgeving. Tevens wordt er een bijdrage gevraagd aan een meerjarige ontwikkeling voor het onderwijs en ondersteuning van de academie als geheel. Het geven van onderwijs met inbreng van je eigen expertise en visie vanuit de eigen beroepspraktijk is een belangrijke component van de functie. In verschillende werkvormen begeleid je studenten in de ontwikkeling naar zelfstandige kunstenaars en ontwerpers.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Het hoofd DesignLAB:

 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de programmaonderdelen;
 • Plant de verschillende programmaonderdelen in een jaarrooster;
 • Schept een duidelijk beeld aan studenten hoe de afstudeerrichting eruit ziet;
 • Draagt zorg voor de personeelsformatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
 • Voert toelatingsmomenten uit en organiseert open dagen;
 • Draagt zorg voor interne en externe informatievoorziening door o.a. het jaarlijks ontwikkelen van de brochure, website;
 • Je geeft leiding aan de docenten over de taakverdeling en verantwoordelijkheden en werkt samen met werkplaatsbeheerders;
 • Initieert voorstellen voor projecten, tentoonstellingen en excursies;
 • Houdt toezicht op de wijze van beoordelen en de verslaglegging daarvan;
 • Geeft studenten feedback en ondersteuning over de voortgang en richting van de persoonlijke ontwikkeling samen met de docententeams;
 • Representeert de afdeling in de media, of op externe locaties;

 Jouw profiel

 • Gespecialiseerde kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, gebaseerd op persoonlijke ervaring in een eigen professionele praktijk;
 • Ervaring met en kennis over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot de doelgroep;
 • Een open, onderzoekende en nieuwsgierige houding
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs;
 • Vaardigheden in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van onderwijsbeleid, standpunten, nieuwe ideeën, onderwijsprogrammering.
 • Vaardigheden in het inrichten en organiseren van de onderwijsuitvoering conform beleid en programmering;
 • Leidinggeven aan enthousiaste professionals en werken in teamverband;
 • Onderwijsgevende vaardigheden, zodat je studenten kan enthousiasmeren, uitdagen, verrassen, vertrouwen geven en kan activeren;
 • Beheersing van de Nederlandse taal in begrip en de Engelse taal in woord en schrift;
 • Bij voorkeur een relevante academische opleiding.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in functieschaal 13, volgens cao-hbo (maximaal € 6.202,13,- bruto per maand bij een volledige aanstelling exclusief 8% vakantiegeld en een 13e maand) en is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Ook zijn er diverse ontwikkelmogelijkheden, zoals het behalen van een master of een didactische graad.

Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie één jaar en wordt bij goed functioneren verlengd. Deze functie heeft een maximale termijn van 8 jaar.

Reageren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mirna Kramer, HR adviseur via mirna.kramer@rietveldacademie.nl

Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kan je richten aan Ben Zegers, Directeur Bachelor onderwijs, via personeelszaken@rietveldacademie.nl

De reactietermijn sluit op zondag 18 april 2021.

Overig

 • Deze vacature betreft een positie in loondienst. Hiervoor is het belangrijk dat wanneer je een niet-EU nationaliteit hebt, in het bezit bent van de juiste werkvergunning ‘arbeid vrij toegestaan’;
 • De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren;
 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten;
 • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

____________________________________________________________________________________________________

The Gerrit Rietveld Academy is looking for a per 1 September 2021:

Head of DesignLAB for 16 hours per week (0.4 fte)

The Gerrit Rietveld Academie is an independent university of applied sciences that houses the bachelor's degree program in Fine Arts and Design with 14 different specialisations. In addition, the academy offers five master's degree programs and a varying number of temporary master's degree programs; these are provided by the Sandberg Institute. The organization is characterized by an international and strongly decentralized character with responsibilities and authorities close to the education itself.

The DesignLAB Department

DesignLAB is the ideal place for bold dreamers, independent researchers and dedicated inventors. In our laboratory, ideas are transformed into tangible, three-dimensional works.

Within this department, design is an instrument for questioning, understanding, and helping to shape the world around us. Learning by doing and thinking through making are important principles within the curriculum. Students are expected to develop a critical, experimental and inquisitive attitude within and between the domains of fine arts and applied design. Experimentation, open exchange and perseverance are building blocks of the program. The goal is to guide the approximately 40 students to become independent designers and makers with their own signature. With the knowledge and skills they have acquired, they can start an independent practice after graduating or continue their studies in a master's program. The lecturers - designers, thinkers and artists from the field - challenge the students for three years to reflect on their own work in relation to the outside world.

Job content

The position occupies a central position in relation to students, lecturers and the Executive Board on the implementation of the program. You will lead a small team of approximately 10 lecturers and one assistant. All this within an international context, approximately 60% of the participants are from abroad.

Together with your team you are responsible for educational planning and programming, taking into account the social environment. You will also be asked to contribute to a multi-year development for the education and support of the academy as a whole. Providing education with input from your own expertise and vision from your own professional practice is an important component of the job. In various forms of work, you will guide students in their development into independent artists and designers.

Main tasks and responsibilities

The head of DesignLAB:

 • Is ultimately responsible for the content development of the program components;
 • Plans the different program components in an annual schedule;
 • Creates a clear image to students what the graduate program looks like;
 • Takes care of the staffing in qualitative and quantitative terms;
 • Conducts admission exams and organizes open days;
 • Provides internal and external information, including the annual development of the brochure and website;
 • Gives guidance to the teachers about the division of tasks and responsibilities and work together with workshop managers;
 • Initiates proposals for projects, exhibitions and excursions;
 • Oversees the method of assessment and its reporting;
 • Provides feedback and support to students on progress and direction of personal development with teaching teams;
 • Represents the department in the media, or at external venues.

Your Profile

 • Specialized knowledge and understanding of developments in the field of visual arts and design, based on personal experience in your own professional practice;
 • Experience with and knowledge of diversity and inclusiveness in relation to the target group;
 • An open, inquisitive and curious attitude;
 • Knowledge and understanding of developments within higher education;
 • Skills in developing, communicating and defending educational policies, positions, new ideas, educational programming.
 • Skills in designing and organizing educational implementation in accordance with policy and programming;
 • Leading enthusiastic professionals and work as part of a team;
 • Teaching skills: challenge, surprise and activate students;
 • Command of the Dutch language in understanding and the English language in word and writing;
 • Preferably a relevant academic education.

Terms of employment

The position is classified in job scale 13, according to cao-hbo (maximum € 6.202,13 gross per month for a full-time appointment excluding 8% vacation pay and a 13th month) and is dependent on education and work experience. There are also various development opportunities, such as obtaining a master's or a didactic degree.

This is an appointment for one year in the first instance and will be extended if it works well. This position has a maximum term of 8 years.

Respond

For more information, please contact Mirna Kramer, HR Advisor at mirna.kramer@rietveldacademie.nl.

Applications, accompanied by a curriculum vitae, can be sent to Ben Zegers, Director of Bachelor education at personeelszaken@rietveldacademie.nl.

The application period closes on April 18, 2021.

Other

 • This vacancy concerns an employment contract position. If you are a non-EU national, it is important that you have the correct work permit 'work freely permitted';
 • The Gerrit Rietveld Academie strives for a broader representation of its staff, students, partners and programs that reflects the diversity of the city. Anyone who thinks they can contribute to this is expressly invited to respond;
 • This vacancy is published simultaneously internally and externally. In case of equal suitability, internal candidates have priority over external candidates;
 • Acquisition is not appreciated.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct