Terug naar de vacatures

Directeur Bedrijfsvoering

Geplaatst: 11-10-2019
Sluitingsdatum: 31-10-2019
Organisatie
HZ University of Applied Sciences
Standplaats
Vlissingen (Zeeland) 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Profielschets Directeur Bedrijfsvoering
  1. HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
HZ University of Applied Sciences (HZ) is een multisectorale instelling voor hoger beroepsonderwijs met circa 4800 studenten en ongeveer 486 medewerkers. In het eigentijdse en dynamische onderwijsprogramma staat praktijkgerichtheid centraal. Leren wordt gezien als een actief proces waarbinnen de student zelfstandig werkt aan het behalen van beroepscompetenties. HZ kent zowel een regionale als een (inter)nationale oriëntatie.
HZ heeft gekozen voor een helder profiel en wil zich onderscheiden door haar onderwijsconcept en op expertise domeinen die aansluiten op het DNA van de zuidwestelijke delta.De HZ is een professionele organisatie waarbinnen het betrekken en ontwikkelen van studenten en medewerkers centraal staan. De kernwaarden die voor iedere medewerker en student gelden binnen de HZ zijn gericht op integriteit en respect, vertrouwen en rekenschap en samenwerken en kwaliteit. Dialoog en vertrouwen spelen hierin een belangrijke rol.DE OPDRACHT VOOR HZ
De HZ University of Applied Sciences staat voor een aantal uitdagingen. De meest fundamentele daarin is om voor de HZ een toekomstbestendige zelfstandige positie in de regio te behouden. Daarvoor is het essentieel dat de tevredenheid van medewerkers, studenten en beroepenveld er toe leidt dat de instroom van gedifferentieerde doelgroepen tot de gewenste aanmeldingen leidt. Hiervoor wordt constructief samengewerkt met daarvoor relevante strategische partners.De komende jaren wordt veel aandacht en energie besteed aan de doelstellingen, zoals geformuleerd in het HZ instellingsplan 2018-2021. Deze bepalen de koers voor de komende jaren: Uitdagingen hierin zijn:1. Zorgdragen voor de groei van studentenaantallen door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor gedifferentieerde doelgroepen;
2. Het met succes implementeren en door ontwikkelen van het HZ-onderwijsconcept Student- en procesgericht onderwijs en onderzoek (SPO);
3. Het verbinden van onderwijs en praktijkgericht onderzoek;
4. Het versterken en uitbouwen van de Centres of Expertise;
5. HZ ontwikkelen tot een kennisinstelling en University of Applied Sciences;
6. Samen met partners realiseren van studentenstadsgewest Vlissingen-Middelburg met het stadsgewest als campus, nieuwbouw en renovatie van onderwijsgebouwen alsmede de ontwikkeling van het gezamenlijke joint research center (JRC);
7. HZ positioneren als kennisinstituut voor de regio en op de speerpunten, zowel regionaal, nationaal als internationaal, geïntensiveerde samenwerking met andere (hoger) onderwijsinstellingen, het aangaan van strategische allianties met partner kennisinstellingen en bedrijven, branding/positionering, streven naar operational excellence en verticale en horizontale samenwerkingsvormen uitbouwen;
8. Het verder uitbouwen van de “persoonlijke hogeschool”;
9. Verder vormgeven aan de internationalisering binnen de HZ;
10. De HZ organisatie transformeren van een sterke lijnorganisatie naar een organisatie waar zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams het vertrekpunt zijn. Cultuur, dienend leiderschap, het opnieuw richten van de organisatie zullen hierin belangrijke aandachtspunten zijn.DE STRUCTUUR
HZ richt zich op zowel onderwijs als onderzoek. Dit is georganiseerd binnen drie domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante opleidingen, en lectoraten, kenniscentra & centers of expertise waar onderzoek plaatsvindt. Naast de domeinen kent de HZ-structuur een kennistransfercentrum, deeltijdacademie en Associate Degree Academie Avans-HZ. Een zestal diensten bieden gezamenlijk integrale ondersteuning aan de domeinen en het college van bestuur.DE DIENSTEN
HZ kent een zestal diensten; marketing, communicatie & internationalisering (DMCI), onderwijs, onderzoek en kwaliteit (DOOK), student & campusvoorzieningen, financiën, P&OO, automatisering. Verdeeld over deze diensten zijn ongeveer 113 medewerkers werkzaam. Binnen elke dienst zijn zowel beleid en uitvoering ten aanzien van het eigen beleidsterrein geborgd. Daarnaast maken HZ Sport en HZ Cult eveneens onderdeel uit van het collectief van de diensten.
  1. DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING

Het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences is voor het collectief van de diensten op zoek naar een verbindend en inspirerend leider.DIRECTEUR BEDRIJFSVOERINGDe directeur bedrijfsvoering is binnen het afgesproken speelveld verantwoordelijk voor de integrale beleidsvorming vanuit de centrale diensten, de kwaliteit van de gezamenlijke bedrijfsvoering en de realisatie van de afgesproken dienstverlening. Je stimuleert en geeft richting aan de ontwikkeling van een integrale dienstverlening en beleidsvorming vanuit de zes diensten en bevordert samenwerking tussen de diensten onderling alsmede tussen het collectief van de diensten en de domeinen.Als directeur ben je een verbinder pur sang, die in staat is om in partnerschap een duurzame samenwerking te realiseren met zowel de eigen diensten als de opleidingen, onderzoeksgroepen en decentrale ondersteuning binnen de domeinen. Een stevige en inspirerende directeur die, vanuit de nieuwe contouren van de organisatietransitie, studenten en medewerkers centraal stelt!In aanvulling op de activiteiten voor het eigen domein geeft de directeur samen met de andere collega directeuren mede vorm aan de strategische koers van de hogeschool en is daarin partner voor het College van Bestuur. Bovendien vervult elke directeur een rol bij projecten op hogeschoolniveau, bijvoorbeeld op één van de ambities van de HZ. In het overleg met het Bestuur- en Directieteam van de algemene directie vindt integrale afstemming en samenwerking plaats. Vanuit deze hoedanigheid heeft de directeur een verantwoordelijkheid in het realiseren van een integrale samenwerking binnen HZ, het realiseren van de collectieve belangen en het leggen van verbindingen met als doel het realiseren van het IP en de beoogde organisatietransitie.

Organisatie

-

Functie eisen

DE OPDRACHT                                                Als directeur vormen de speerpunten van het IP en het collectief van de diensten de opdracht:
• Het creëren van een positief werk- en samenwerkingsklimaat binnen de diensten en het realiseren van een hecht team van diensthoofden en teamleiders met als doel om integraliteit en innovatie te realiseren. Stimuleert teamontwikkeling en individueel- en gedeeld eigenaarschap binnen de teams;
• Speelt een nadrukkelijke ambassadeursrol in de aanstaande organisatietransitie “Toekomstbestendige HZ” en is een boegbeeld voor de gewenste cultuur en leiderschapsstijl;
• Het samen met de diensthoofden en teamleiders formuleren van een innovatief HZ breed beleid en het verantwoordelijk zijn voor de integrale benadering van de bedrijfsvoering, waarbij integraliteit tussen beleidsterreinen, inclusief onderwijs en onderzoek centraal staat;
• Het verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het collectief van de diensten volgens het principe van dienend leiderschap. Het coachen en stimuleren van diensthoofden en teamleiders om samen tot een optimale en integrale dienstverlening te komen middels afstemming van jaarplannen en innovatie van beleid en bedrijfsvoering, gericht op het creëren van toegevoegde waarde naar de onderwijs- en onderzoekteams;
• Het samen met de diensthoofden en teamleiders zorgdragen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering van centrale ondersteuning binnen de HZ;
• Het volgen van relevante maatschappelijk trends en ontwikkelingen uit het werkveld en hoger onderwijs en deze samen met de diensthoofden en teamleiders vertalen naar een integrale visie op beleid en bedrijfsvoering. Het “wendbaar” maken van de diensten zodat adequaat en binnen de beperkte beschikbare middelen geanticipeerd kan worden op snel veranderende vragen uit de omgeving;
• Het extern profileren van HZ op terreinen die de integraliteit van beleid en bedrijfsvoering betreffen. Samenwerkingsverbanden realiseren met relevante externe stakeholders (o.a. DCO);
• Is samen met de diensthoofden en teamleiders integraal verantwoordelijk voor de realisatie en borging van kwalitatief hoogstaande dienstverlening naar de domeinen;
• Levert met de diensten een actieve bijdrage aan de ambities van HZ ten aanzien van levenlangleren en in het bijzonder aan de ontwikkeling en realisatie van het deeltijd- en AD-onderwijs (o.a. ADA Roosendaal);
• De ambities uit het IP 2018-2022 vormgeven en vertalen naar activiteiten voor de diensten en over de grenzen van de diensten heen.
 KENNIS EN ERVARING
Voor deze functie vraagt HZ:
• Aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen een professionele (onderwijs)organisatie;
• Bekend met de complexiteit van een onderwijsorganisatie en de hierbij behorende kwaliteitseisen; • Bekend met dienend leiderschap;
• Heeft visie en kan strategisch denken. Beschikt over een visie op integrale beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening;
• Zowel analytisch, strategisch als conceptueel sterk;
• Financieel inzicht;
• Heeft ervaring in het realiseren van samenwerkingsverbanden met zowel andere onderwijsinstellingen als bedrijfsleven;
• Ervaring met het aansturen van complexe veranderprocessen;
• Vaardig in het laten samenwerken en excelleren van teams en individuen;
• Kan op een professionele manier omgaan met mandaten en beschikt over een bestuurlijke sensitiviteit;
• Ervaring met programma- en projectmanagement;
• Afgeronde academische opleiding.PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL
Verbinden, inspireren, open dialoog en vertrouwen zijn belangrijke kenmerken. Daarbij mag humor niet ontbreken. Je bent bekwaam in het (dienend) leiding geven aan professionals; je weet het beste in hen los te maken door medewerkers te inspireren, betrekken en ruimte te geven. Dit in combinatie met een zakelijk en besluitvaardig optreden.
Daarnaast een uitgesproken teamspeler binnen het Bestuur- en Directieteam. Iemand die met plezier en collegialiteit opereert en openheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Is vanuit inhoud en persoonlijkheid complementair aan de collega-directeuren.Hij/zij:
• Is een gedreven leider met een sterk verbindend vermogen die in kansen denkt en veranderingen in gang kan zetten;  
• Is een empathische en inspirerende persoonlijkheid;
• Is zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig;
• Werkt vanuit vertrouwen en biedt een veilig en betrokken werkklimaat met ruimte voor initiatieven;
• Genereert trots (“we mogen er zijn”);
• Heeft sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden, zoekt de dialoog en maakt lastige zaken bespreekbaar, kan goed luisteren;
• Heeft hart voor de HZ vanuit een breed maatschappelijke perspectief;
• Is daadkrachtig, besluitvaardig en resultaatgericht, maar vergeet daarbij niet mensen mee te nemen;
• Is aanspreekbaar en kan zich kwetsbaar opstellen; gaat voorop in persoonlijke reflectie en professionalisering;
• Heeft het vermogen om te kunnen reflecteren op zichzelf en op anderen;
• Heeft sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden;
• Heeft het vermogen om te kunnen inspireren, motiveren, stimuleren, luisteren en omgaan met weerstanden.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN
De nieuwe functie van directeur bedrijfsvoering is gewaardeerd in FUWA-schaal 15.PROCEDURE
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & partners, in de persoon van mw. drs. J.M. (Jos) Engel.
De procedure kent meerdere gespreksrondes, een selectieassessment maakt hier een verplicht onderdeel van uit.Planning
De reactietermijn loopt tot en met 31 oktober 2019.Complementariteit team
Insteek van de wervingsprocedure is om te komen tot een complementair team van College van Bestuur, domeindirecteuren en directeur diensten. Zowel wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsprofiel is de insteek om te komen tot complementariteit. De gesprekken en het assessment beoordelen zowel de individuele geschiktheid als de geschiktheid binnen het Bestuur- en Directieteam.Solliciteren
Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie, nodigen wij je uit om je sollicitatie te richten aan mw. drs. J.M. (Jos) Engel van Wesselo  & partners via j.engel@wesselopartners.nlVoor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met John Dane (Voorzitter College van Bestuur) via john.dane@hz.nl

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct