Terug naar de vacatures

Coördinator Beroepsvoorbereidende vakken (0,8-1,0 fte)

Geplaatst: 10-07-2018
Sluitingsdatum: 31-12-2018
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
min. 11 (€3.392,46 - €4.661,12), max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen), Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Positionering

Een coördinator is een docent met coördinatietaken, binnen een team van docenten. Het gaat om een rol die binnen de functiereeks docent valt. De rol kan vervuld worden door een hogeschooldocent of een kerndocent met het perspectief door te groeien tot hogeschooldocent. Een coördinator wordt aangestuurd door een onderwijsmanager en maakt deel uit van een docententeam.

Kernopdracht

Een coördinator heeft de dagelijkse leiding over het BV team dat onderwijs verzorgt voor vier opleidingen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, binding met studenten en ontwikkeling van het team. De coördinator geeft activiteiten zodanig vorm dat betrokkenheid en eigenaarschap in het team versterkt wordt. Hij/zij ondersteunt en begeleidt zowel individuele collega’s als het team in het realiseren van verbeteringen en ontwikkelingen. Hij/zij zorgt voor het in lijn brengen van ambities op teamniveau en beleid op cluster- en instituutsniveau. Een coördinator heeft een belangrijke organisatorische, bindende en begeleidende rol in het team, en handelt vanuit het gemeenschappelijke gedachtegoed van IvL. De coördinatie vindt plaats in afstemming met en onder de formele verantwoordelijkheid van de onderwijsmanager.

Binnen M&M zijn voor de vier opleidingen de volgende accenten relevant:

 • Maatschappijleer ondersteunen bij de uitvoering van het integrale curriculum dat vanaf 2018 start. In dit curriculum zijn de BV- en opleidingsvakken een natuurlijke eenheid.
 • Economie ondersteunen bij nieuw curriculum VT en DT, waarbij een groot accent ligt op verbetering van inclusieve pedagogiek en efficiënt studeren in de DT.
 • Team geschiedenis ondersteunen en actief participeren bij herzien curriculum 2018-2019.
 • Bij team aardrijkskunde voortgaan met actieve integratie tussen BV-vakken en opleidingsvakken.

Kerntaken

Coördinatie & overleg

De coördinator is verantwoordelijk voor de operationele aansturing en voortgang van alle activiteiten in de opleiding rondom onderwijsuitvoering, kwaliteit en evaluatie. De coördinator is verantwoordelijk voor de werkverdeling en communicatie in het team en de verbinding met belangrijke spelers daarbuiten.

Specifieke taken zijn:

Examenprogramma en toetsing

 • Draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de onderdelen van het examenprogramma’s, de rooster- en toetsgegevens bij het bedrijfsbureau.
 • Verzorgt de coördinatie van het toetsen en beoordelen van de vakgroep BV en het aanleveren van toetsen t.b.v. digitaliseren.
 • Draagt zorg voor het beheer en de coördinatie van de vakcursussen en toetsen.

Collega’s en team:

 • Draagt zorg voor de bemensing van Open dagen en avonden.
 • Zorgt dat nieuwe collega’s worden ingewerkt en doorverwezen naar de interne coaches

Kwaliteit en evaluatie:

 • Is medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoer van interne en externe audits als de visitatie ten behoeve van accreditatie door de NVAO.
 • Draagt zorg voor de documentverzameling t.b.v. de accreditatie.
 • Draagt zorg voor de borging van de kwaliteit van de opleiding (schriftelijke blokevaluaties, studentgesprekken).
 • Houdt zich op de hoogte van en reageert op extern onderzoek.
 • Stelt verbeteracties op n.a.v. het Jaarplan (jaarlijks), en t.b.v. clusterjaarplan en MACON.
 • Draagt bij voor analyse van kwaliteitsgegevens (NSE etc.).

Overleg:

 • Organiseert en is voorzitter van teamvergaderingen BV volgens het Jaarrooster.
 • Woont het vakgroepcoördinatorenoverleg met de onderwijsmanager bij.
 • Neemt deel aan het overleg van de Binnenring.

Onderwijsontwikkeling

De coördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van verbeteringen en faciliteren van vernieuwing in het onderwijsprogramma. De coördinator is samen met de onderwijsmanager verantwoordelijk voor een studeerbaar en betaalbaar onderwijsprogramma.

Specifieke taken zijn:

 • Draagt bij voor het Opleidingsprofiel met Toetsplan.
 • Actueel houden en afstemmen van de cursushandleidingen met het team.
 • Zet aan tot vernieuwing in het onderwijs.
 • Zorgt voor een optimale samenwerking met de vier opleidingen binnen M&M.
 • Bewaakt de studeerbaarheid van het opleidingsprogramma.

Studentzaken.

 • Draagt zorg voor de coördinatie en bijdrage de BV-ers aan proefstuderen, meeloopdagen en open dagen.
 • Organiseert dat collega’s van BV M&M participeren bij studentpanels en ander evaluatiegesprekken.
 • Organiseert dat collega’s van BV M&M actief betrokken zijn BSA-gesprekken.

Personeel en taaktoedeling

De coördinator is verantwoordelijk voor de planning van werkzaamheden en de bezetting in het team. Hij/zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zowel individuele collega’s als het team.

Specifieke taken zijn:

 • Voert in overleg met de OWM planningsgesprekken uit. Informeert de OWM over scholing en opmerkelijke zaken, afspraken etc. in relatie tot de beoordeling van de medewerker. Evalueren en beoordelen van medewerkers is binnen M&M nog in ontwikkeling.
 • Levert een bijdrage aan de PTD van de vakgroep. De coördinator regelt de taaktoedeling: zet de taaktoedeling in gang en monitort deze.
 • Draagt zorg voor de administratieve verwerking van ziekmeldingen (opnemen, doorvragen, melden bij Frontoffice en PZ) en regelt praktische zaken rondom vervanging. Begeleiding van zieken ligt bij de OWM.
 • Levert een bijdrage aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers van de afdeling in overleg met P&O en de OWM.
 • Organiseert dat docenten deelnemen aan IvL brede professionaliseringsprogramma’s.
 • (inductie/inwerkprogramma, collegiale consultatie, themagroepen, docentstage, en werkt toe naar registratie binnen Velon beroepsregistratie).
 • Signaleert en inventariseert leervragen, formuleert ontwikkeldoelen met het team en faciliteert activiteiten gericht op het bereiken van ontwikkeldoelen.
 • Treedt op als vraagbaak en klankbord voor medewerkers in het realiseren van ontwikkeldoelen.
 • Ondersteunt en begeleidt individuele collega’s als het team.

Financiën

De coördinator is verantwoordelijk voor kostenbewustzijn in het team:

 • Begeleidt ingediende plannen met een begroting.
 • Is op de hoogte van de begroting en de uitputting daarvan. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de OWM.

Bevoegdheden

De coördinator informeert en adviseert de onderwijsmanager en legt aan hem/haar verantwoording af. Op de gebieden Coördinatie & Overleg, Onderwijsontwikkeling en Studentzaken heeft de coördinator een mandaat van de onderwijsmanager: hij/zij is verantwoordelijk en bevoegd om daar naar eigen inzicht invulling aan te geven (binnen de gestelde kaders van IvL). De coördinator kan daarvan taken delegeren naar het team. Dit is ook wenselijk met het oog op betrokkenheid en eigenaarschap in het team. Op de gebieden Personeel & Taaktoedeling en Financiën blijft het mandaat bij de onderwijsmanager. De coördinator heeft deeltaken gedelegeerd gekregen; de verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt bij de onderwijsmanager. Al een aantal jaren is binnen IvL deze delegatie onderwerp van gesprek. De verwachting is dat komend jaar de kaders opnieuw door het IMT vastgesteld worden.

Organisatie

Binnen Hogeschool Rotterdam werken ruim 36.000 studenten en zo'n 4.000 medewerkers aan hun carrière. We leiden waardevolle hbo’ers op die de Rotterdamse regio helpen groeien en meedenken over concrete uitdagingen.

Hogeschool Rotterdam heeft grote ambities. Centraal staat de onderwijskwaliteit. We willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarom zijn we op zoek naar jouw ervaring. In het onderwijs of in het beroepenveld. Je krijgt van ons de ruimte én de verantwoordelijkheid om samen met studenten het onderwijs aantrekkelijk, kwalitatief en effectief vorm te geven. Daarom investeren we graag in onze (toekomstige) docenten.

Afdeling

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Goed onderwijs in de bachelor opleidingen staat centraal. IvL wordt gevormd door de pabo, de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en de masteropleiding Leren & Innoveren. Daarnaast verzorgt IvL post-hbo onderwijs.

Het instituut is verder nauw verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek uit dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. De leeromgeving is uitdagend, innovatief en flexibel, doordat attractief en intensief onderwijs op maat wordt aangeboden. IvL is een kennisinstituut waar praktijkervaring en bewezen praktijkkennis elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt voor al ons handelen is: “Teach as you preach!”.

Dit is zichtbaar in vier kernwaarden die ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven:

 • Studentgericht.
 • Verbonden en betrokken.
 • Innovatief –extern georiënteerd.
 • Resultaat –en doelgericht.

We zoeken een innovatieve onderwijskundige topdocent met tenminste 5-10 jaar ervaring in het VO of MBO voor de functie coördinator Beroepsvoorbereidende Vakken bij het Cluster Mens & Maatschappij IVL.

Door verandering van functie is vanaf 1 september de functie coördinator beroepsvoorbereidende vakken (hierna genoemd BV team) binnen het cluster Mens & Maatschappij vacant (0,8 – 1 fte). Sinds augustus 2017 is het BV team verdeeld over de 3 clusters en bestaat het BV team M&M uit ongeveer 10 fte. Het team bestaat uit onderwijskundigen, pedagogen en ICT experts en bedient naast het cluster ook andere opleidingen binnen IVL.

Functie eisen

 • Je bent in het bezit van een Master bijv. Onderwijskunde/Leren en Innoveren/Pedagogiek.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in het onderwijs.
 • Leidinggevende ervaring is een pre.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische kwaliteiten en een didactische bevoegdheid.
 • Je past moderne onderwijstechnologie als vanzelfsprekend toe in je lessen.
 • Je bent in staat studenten te begeleiden en te coachen in een beroepsmatige opleiding t.a.v. hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je creëert een motiverende en stimulerende leeromgeving voor studenten waarin veel en op een gevarieerder wijze wordt geleerd.
 • Je bent innovatief, flexibel, samenwerkend, collegiaal en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4 cao hbo) met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt minimaal €3.392,46 (minimum schaal 11) en maximaal €5.301,29 (maximum schaal 12) bruto per maand bij een volledige dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Als lerarenopleider neem je in ieder geval deel aan het driejarige inductieprogramma dat voor lerarenopleider binnen IvL is ontwikkeld.

Contact informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Sjaak Nuijt, onderwijsmanager van het cluster Mens en Maatschappij tel. 010-794 4386.

Wij willen alle sollicitaties zorgvuldig in behandeling nemen, daarom het verzoek om niet rechtstreeks bij bovengenoemde contactpersonen te solliciteren.

Sollicitaties worden in de week van 27 augustus 2018 in behandeling genomen.

Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct